Kontoklass 8= finansiella intäkter och kostnader Kontoklass 0= registrering av icke finansiell information i ett företag En inventarie med kortare livslängd.

273

Vilka inventarier skrivs av? För att en inventarie ska tas upp som en tillgång, och därmed skrivas av, krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Maskinen eller inventariet måste ha ett anskaffningsvärde exklusive moms som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Understiger den detta värde klassificeras inventariet som en förbrukningsinventarie, och hela kostnaden bokförs istället samma år som inköpet genomförs.

Tillgångar har kontoklass 1 enligt bas 2016 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg 1230 Installationer Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier'. Vid fakturering bokförs beloppet på försäljningskonton i kredit i kontoklass 3 med konto 1510 som motkonto. Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i kostnadskonto i kontoklass 78 som motkonto i debet (dina kostnader ökar). 7800 Avskrivningar- större inventarier 7800-7899. 7900 Interna kostnader. 7900-7999. -1 136 223 Kontoklass 30-31.

Inventarier kontoklass

  1. Restaurangskolan smedjebacken matsedel
  2. Abort debattartikel
  3. Stark laserpekare
  4. Tullarna stockholm karta
  5. Clemondo investor relations

1220 Inventarier och verktyg. 1229 Ack avskrivn inv/verktyg. 1910 Kassa. 1920. Bankkonto fond -699-2.

□. 1220 Inventarier och verktyg. 1221 Inventarier.

Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 301- 302 Försäljningsintäkter 3011 Försäljning maskiner, inventarier, transport-medel (ej anläggningstillgångar) 3012 Cafeteriaförsäljning 3013 Försålda måltider/kuponger 3014 Övrig försäljning kost/livsmedel 3020 Souvenirer och dylikt

1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar . 11 Byggnader och mark.

Inventarier kontoklass

Kontoklasser, kontogrupper och konton Kontoplanen indelas enligt decimalsystemet i fyra nivåer: nivå 1 kontoklass 1 nivå 2 kontogrupp 12 nivå 3 undergrupp 123 nivå 4 konto 1234 Kontoklasser Indelningen i kontoklasser ansluter i princip till balansräkningens och re-sultaträkningens indelning i rubriker och poster. Baskontoplanens klassin-

13 Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Kontering i kontoklass 3 (Intäkter) ska alltid ske på baskonto, ansvar och verksamhet.

Inventarier kontoklass

Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i den löpande redovisningen med så kallade avskrivningar. Men vad är egentligen avskrivningar, och vad fyller de för syfte? Hur Hyra av inventarier och verktyg: 5221: Korttidshyra av inventarier och verktyg: 5222: Leasing av inventarier och verktyg: 5250: Hyra av datorer: 5251: Korttidshyra av datorer: 5252: Leasing av datorer: 5290: Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Kontoklass 4 är kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med varuinköp. Det vanligaste kontot att använda vid inköp är 4000. Har du gjort inköp inom eller utanför EU är det andra konton som ska användas, läs mer i forumtråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU . Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster 30 Försäljningsintäkter 301- 302 Försäljningsintäkter 3011 Försäljning maskiner, inventarier, transport-medel (ej anläggningstillgångar) 3012 Cafeteriaförsäljning 3013 Försålda måltider/kuponger 3014 Övrig försäljning kost/livsmedel 3020 Souvenirer och dylikt Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen.
Vilken kommun tillhör kista

19 Kontoklasserna i EU BAS 99 – Fotboll är enligt följande. 1 Rörelsens kostnader; lokaler, fastigheter, inventarier, maskiner,  Kontoklass 6 & 7 • ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER .

Försäljningspris, maskiner och inventarier Försäljningspriset för maskiner och inventarier efterfrågas av SCB i RS. Bokfört värde, maskiner och inventarier Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 73500 Öresutjämning 73800 76100 78110 78120 78210 78220 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen Kontoklasser, kontogrupper och konton .
Svenson roofing
2021-3-12 · 12 Maskiner och inventarier (SCB) 12 12 12 Maskiner 121 121 121 Ackumulerade av- och nedskrivningar, maskiner 1219 1219 1219 Inventarier 122 122 122 Ackumulerade av- och nedskrivningar, inventarier 1229 1229 1229 Byggnadsinventarier 123 123 123 Ackumulerade av- och nedskrivningar, byggnadsinventarier 1239 1239 1239

Fotografier . KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI. VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP. 2005:X .


Gul väg skylt

De flesta företag äger någon form av utrustning som används i den löpande verksamheten. Det kan till exempel vara frågan om möbler till kontoret, eller maskiner som används i produktionen. Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i den löpande redovisningen med så kallade avskrivningar. Men vad är egentligen avskrivningar, och vad fyller de för syfte? Hur

Hur mycket Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då således bland de  Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens Ex: 1 Kontoklass 1. Kontogrupp Maskiner o inventarier. 13. Kontoklass 1. 1111 BYGGNADER ING 1220 INVENTARIER OCH VERKTYG.

22 jul 2011 likviditet (eller andra inventarier). för varan är då 25 000 kr som du bokar om från lagervärdet (kontoklass 1) till varuinköp i kontoklass 4.

Observera att stöldbegärliga inventarier som konteras i kontoklass 5 budgeteras inte under . investerinsgsdelen. i Hypergene utan via kontoinmatning. Tänk på att vissa typer av gemensamma investeringar genomförs endast på universitetsgemensam nivå. För specifikation av vilka investeringar som äskas var se bilaga 1. Kontoklass 3 3010 Varuförsäljning 7510 Lagstadgade soc.

15 Kundfordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad bokföringen avser.